Leadership Intelligence

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

449.100₫ 499.000₫
Tác giả: Ali Qassim Jawad and Andrew ISBN: 9781472963925 Quy cách: Bìa cứng NXB: Bloomsbury Business Ngôn ngữ: tiếng Anh In today's complex corporate world, contemporary governance calls for a varied and versatile cognitive approach to problems – demanding times require nimble minds and rounded...

Tác giả: Ali Qassim Jawad and Andrew ISBN: 9781472963925 Quy cách: Bìa cứng NXB: Bloomsbury Business Ngôn ngữ: tiếng Anh In today's complex corporate world, contemporary governance calls for a varied and versatile cognitive approach to problems – demanding times require nimble minds and rounded perspectives. The authors' research has identified five key leadership intelligences – the 5Qs – which high-performing leaders need to simultaneously employ in order to achieve transformational change. These are: IQ (cognitive intelligence); EQ (emotional intelligence); PQ (political intelligence); RQ (resilience quotient); and MQ (moral intelligence). The 5Qs come together to inform every aspect of leadership, and each of them can, in different ways, be nurtured and practised through learning and development. Andrew Kakabadse and Ali Qassim Jawad have tested the 5Qs on leaders worldwide, applying them at all levels of leadership in order to explore the combinations of intelligences needed to become a well-rounded, effective leader in any situation. Trong thế giới kinh doanh phức tạp ngày nay, quản trị đương đại đòi hỏi phải có một cách tiếp cận nhận thức đa dạng và linh hoạt đối với các vấn đề - thời gian khó khăn đòi hỏi trí óc nhanh nhẹn và quan điểm tròn trịa. Nghiên cứu của các tác giả đã xác định được 5 trí tuệ lãnh đạo chính - 5Q - mà các nhà lãnh đạo có hiệu suất cao cần đồng thời sử dụng để đạt được sự thay đổi mang tính chuyển đổi. Đó là: IQ (trí thông minh nhận thức); EQ (trí tuệ cảm xúc); PQ (tình báo chính trị); RQ (thương số khả năng phục hồi); và MQ (trí tuệ đạo đức). 5Q kết hợp với nhau để cung cấp thông tin về mọi khía cạnh của lãnh đạo, và mỗi người trong số họ, theo những cách khác nhau, có thể được nuôi dưỡng và thực hành thông qua học tập và phát triển. Andrew Kakabadse và Ali Qassim Jawad đã thử nghiệm 5Q trên các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, áp dụng chúng ở mọi cấp độ lãnh đạo để khám phá sự kết hợp của các trí thông minh cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo toàn diện và hiệu quả trong mọi tình huống.