Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Trọn Bộ 14 Tập)

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Lịch Sử Việt Nam

3.121.000₫
Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Trọn Bộ 14 Tập) Bộ  Lịch sử Quân sự Việt Nam  gồm 14 tập, là một bộ sách rất công phu và có giá trị, được xem như bộ sử lớn đương...

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Trọn Bộ 14 Tập)

Bộ Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm 14 tập, là một bộ sách rất công phu và có giá trị, được xem như bộ sử lớn đương đại, dựng lại toàn bộ hoạt động quân sự của dân tộc trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, kể cả những cố gắng mở nước của cha ông và các cuộc nội chiến từ thời Hùng Vương – An Dương Vương cho đến ngày nay.

Bộ sách gồm 14 tập, với những nội dung chủ yếu mỗi tập như sau:

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 1: Buổi đầu giữ nước. Thời Hùng Vương - An Dương Vương

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 2: Đấu tranh giành độc lập tự chủ (từ năm 179 tr.CN đến năm 938)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 3: Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939 - 1225)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 4: Hoạt động quân sự thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 5: Hoạt động quân sự thời Hồ - Lê Sơ (thế kỷ XV)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 6: Hoạt động quân sự từ năm 1527 đến năm 1771)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 7: Hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771-1802)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 8: Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 9: Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến Cách mạng Tháng Tám 1945

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 11: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 12: Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 13: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2000)

Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 14: Tổng luận