Nhà sách Tân Việt GOThái Nguyên

- Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm thương mại GO Thái Nguyên - Khu dân cư số 1 - Việt Bắc - Tân Lập - Thái Nguyên